TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO – RODO

Szanowny Kliencie!


Informujemy, że 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej jako "RODO”).

 1. Informacja o Administratorze Danych:
Administratorem Twoich danych jest ALLES KLAR serwis językowy Lilianna Stefańska z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Jacewska 32A/41 88-100 Inowrocław,
NIP:
5561686925, REGON: 091483016
 1. Kontakt:

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem +48 605 576 522 lub mailowo pod adresem: lilagerm@gmail.com

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :

4.1 Przetwarzamy Twoje bowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

1) obsługi składanych przez Ciebie zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących zakupionych usługw.

2) obsługi zapytań́ i zgłoszeń́, które do nas kierujesz,

3) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

4) W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe, rachunkowe oraz zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego
(tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

 1. Kategorie odnośnych danych

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Adres
 3. E-mail
 4. Numer tel. Kontaktowy
 5. Numer konta bankowego
 6. Numer NIP i REGON
 7. Dane zawarte w powierzonych dokumentach
 1. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́ w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 5 lat od dnia jej zakończenia w przypadku dokumentów finansowych. Kopie niektórych tłumaczonych teksów mogą być przechowywane przez dłuższy czas. W celu doskonalenia zawodowego tłumacza oraz budowania bazy wiedzy tłumacza. (art. 6 pkt. 1 ppkt. f)  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Twoje prawa:

1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

2) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

3) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.